chalmers  
hem   STUDIEPORTALEN
In English Hjälp
none
picture

Kursplan för

Läsår
LBT110 - Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation
 
Kursplanen fastställd 2010-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIBYL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0196 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   17 Dec 2010 fm V,  27 Apr 2011 em V,  17 Aug 2011 fm V

I program

BYGGINGENJÖR, Årskurs 2
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK, Årskurs 1


Examinator:

Tekniklektor Börje Westerdahl  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

En bred kunskap från kurserna inom Byggingenjörsprogrammets årskurs ett.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i företagsekonomi samt förståelse för hur dessa kunskaper kan kopplas till byggandet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • använda företagsekonomiska grundbegrepp och baskunskaper inom byggområdet såsom

 • entreprenörens anbudskalkyler,

 • entreprenörens projektlikviditet,

 • byggherrens lönsamhetskalkyler,

 • optimering av ett företags produktion etc.

 • uppbyggnaden av ett företags årsredovisning och tolka ett företags ekonomiska ställning utifrån den.

 • beskriva byggföretagets placering i det ekonomiska systemet och dess organisations former.

Innehåll

Allmänt
Undervisningen är upplagd i två-fyratimmarsblock där föreläsningar, tillämpningar och räkneövningar integreras.


Föreläsningar
Föreläsningarna behandlar företaget i det ekonomiska systemet och ansvar enligt tex arbetsmiljölagen, företagsformer, företaget som system, organisationsformer, problemlösning och beslutfattande i en organisation och företagets affärsidé. Dessutom tas företagsekonomiska baskunskaper, som ger förtrogenhet med metoder för kostnadsberäkning såsom metoder för olika produktkalkyler i form av självkostnadskalkyler och bidragskalkyler upp. Dessutom berörs beräkning av kapitalbehov och kapitalbindning i produktionsprocessen.Byggnads Informations Modellens (BIM) roll i byggprocessens informationsflöde tas upp.


Vidare behandlas de vanligaste investeringskalkylerna, såsom nuvärdemetoden, pay off-metoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden. Lönsamheten i en arbetsmiljöinvestering diskuteras. Grundläggande kunskaper ges i redovisning och finansiering, som ger förmåga att tolka information från ett företags redovisningssystem. Där tas även upp affärsbokföring och årsredovisning samt metoder, genom vilka man utifrån årsredovisningar kan uppskatta ett företags ekonomiska ställning. Alternativa bokslut som sociala bokslut eller miljöbokslut diskuteras.


Övningar
Övningarna ägnas åt problemlösning inom de områden som tagits upp i föreläsningarna. Programvara så som kalkylprogrammet Sektionsdata och VICO Software eller motsvarande används för entreprenörernas anbudskalkyl. Investeringskalkyl görs i kalkylprogrammet Excel. Lösning av optimeringsproblem görs med hjälp av linjär programmering och hjälpmedel som hämtas till datorn via Internet.


Grupparbetsuppgifter
Studenterna genomför grupparbetsuppgifter i form av analyser av praktikfall inom områden såsom • byggherrens tidiga kalkyl

 • entreprenörens anbudsräkning med dator

 • en anbudskalkyl

 • ägarens lönsamhetskalkyl

 • ett optimeringsproblem


Arbetsuppgifterna redovisas skriftligt.

Organisation

Föreläsningar, övningar och enskilda arbetsuppgifter.

Litteratur

Läroböcker:
Olsson och P-H Skärvad: Företagsekonomi 100. Liber Ekonomi
B. Westerdahl: Övningsexempel i byggnadseknomi och byggnadsorganisation

Examination

Tentamen
Kursen avslutas med skriftlig tentamen. Vid värdering av tentamensresultatet används betygsskalan 3-5 samt underkänd.

Slutbetyg
För att slutbetyg skall sättas krävs det att såväl tentamen som inlämningsuppgifter är minst godkända. Betygskalan 3-5 används.

picture
picture
picture
Genererad 2015-09-03 04:26.
There are currently 594 visitors online (0 users logged in and 594 guests).
Served by cluster node w3-8310
©2001-2015 Chalmers tekniska högskola
Kontakt/felanmälan via Chalmers servicedesk: support(snabel-a)chalmers.se