chalmers  
hem   STUDIEPORTALEN
In English Hjälp
none
picture

Kursplan för

Läsår
LBT161 - Produktionsstyrning
 
Kursplanen fastställd 2010-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIBYL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0106 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   3,0hp 4,5hp   24 Maj 2011 fm V,  11 Jan 2011 em V,  18 Aug 2011 fm V

I program

BYGGINGENJÖR, Årskurs 2


Ersätter

LBT160   Byggproduktion

Examinator:

Tekniklektor Börje Westerdahl  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper om byggteknik, byggnadsekonomi och byggnadsorganisation.

Syfte

Kursen syftar till att ge teknologerna kunskap om byggnadsprocessens struktur och om kopplingen mellan olika ingående byggaktiviteter. Kursen skall också ge kunskap om olika byggstyrningsverktyg, om metoder för utförande och en förståelse av samspelet mellan människa, miljö, teknik och ekonomi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • genomföra en noggrann produktionsplanering vilket tillsammans med en förnuftig ekonomisk budgetering är förutsättningarna för en framgångsrik byggstyrning.

  • Studenterna skall också kunna välja en lämplig byggmetod med hänsynstagande till uppställda kvalitetsmål och till möjligheten att inom fastställda tidsgränser genomföra byggandet med bibehållande av en trygg arbetsmiljö.

  • Dessutom skall studenten bland aktuella alternativ, kunna välja det som på det mest gynnsamma sättet utnyttjar de tillgängliga produktionsresurserna. Information skall kunna hämtas från dels traditionella bygghandlingar som från en BIM.

Innehåll

Allmänt
Undervisningen är upplagd så att huvuddelen av föreläsningarna koncentreras till början av utbildningen. Under föreläsningarna får teknologerna se exempel på varför- och hur man nyttjar planering för att styra projekt.
Kursen läses under två perioder, period III och IV. Under period III läses 3 ECTS och under period IV 4.5 ECTS.
Föreläsningar
Kursen inleds med en genomgång av Byggprocessen. Problemlösnings- och beslutsmodell presenteras som grund för byggstyrningen. Resurser och dess inflytande i produktiviteten förklaras. Inköpsproblematik är belyst. Produktionsdata tolkas och värderas med beaktande av inlärnings- och inkörningsteorin. Information ges om entreprenadjuridik och arbetsrättsliga förhållanden. Tidsplanering, resursplanering, resursoptimering, tids- och kostnadsuppföljnining, behandlas dels allmänt, dels med övningar och tillämpningar.

Övningar
Några räkneövningar ägnas åt problemlösning inom de områden som tagits upp i undervisningen. Kunskap om produktionsstyrning kompletteras med tillämpningsövningar, vilka avser analys, planering och kontroll av enskilda byggprojekt.

Grupparbetsuppgifter
I kursen ingår det en obligatorisk inlämningsuppgift som skall utföras gruppvis. Uppgiften består i att teknologerna skall lösa en planeringsuppgift där BIM används som informationsbärare. Planeringsuppgiften redovisas gruppvis till kursansvarig.

Organisation

Föreläsningar, övningar, enskilda arbetsuppgifter och en grupparbetsuppgift.

Litteratur

Läroböcker
Nordstrand, U., Révai, E. Byggstyrning, Liber AB


Byggandets Kontraktskommitté, BBK. AB04, Svensk Byggtjänst.


 

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Vid värdering av tentamensresultat används betygsskalan 3 - 5 samt Underkänt

picture
picture
picture
Genererad 2015-09-03 21:08.
There are currently 164 visitors online (18 users logged in and 146 guests).
Served by cluster node w2-8311
©2001-2015 Chalmers tekniska högskola
Kontakt/felanmälan via Chalmers servicedesk: support(snabel-a)chalmers.se